Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Viện Giáo Dục Đào Tạo Quốc Tế KVI
Mô tả
Bình Luận

Khóa Học Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên Chính

icon
Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính là điều kiện bắt buộc phải có để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch.

Thông báo khai giảng khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính như sau:

- Căn cứ nghị định 101/2017/NĐ- CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

- Căn cứ thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/ 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

1. Mục đích chung của khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính:

-  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.

- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

2. Nội dung chương trình:  Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng tham gia học: Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.

4. Địa điểm tổ chức khóa học: Tại Long biên, Hà Nội và các tỉnh khác có nhu cầu.

5. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học viên hoàn thành chương trình đào tạo.

6. Thời gian học: 02 tháng 

7. Học phí:

 5.000.000 đ giảm còn 3.500.000 đ (trọn khóa bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ)

Lưu ý: Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính là điều kiện bắt buộc phải có để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0943 799 689

🔒 Ореrаtiоn NоАD30. NЕХТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--247285-05-10?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔒
🔒 Ореrаtiоn NоАD30. NЕХТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--247285-05-10?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔒
2024-06-16 08:24:53

o6weej

📇 Тrаnsасtiоn #АМ31. NЕХТ >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx2wysdan_yzj8ZhDXrLT_RCcDcDJiLamB1A44PXFRCzNNOXbyuqGHBNMCTyyuNJNrB/exec?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 📇
📇 Тrаnsасtiоn #АМ31. NЕХТ >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbx2wysdan_yzj8ZhDXrLT_RCcDcDJiLamB1A44PXFRCzNNOXbyuqGHBNMCTyyuNJNrB/exec?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 📇
2024-05-21 17:53:57

h7rmzh

📎 We send a gift from Binance. Get > https://forms.yandex.com/u/662517a702848f691bad5a61/?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 📎
📎 We send a gift from Binance. Get > https://forms.yandex.com/u/662517a702848f691bad5a61/?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 📎
2024-04-23 03:23:58

hwcozd

🔄 Transaction 53 710 $.  Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--447224-03-14?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔄
🔄 Transaction 53 710 $. Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--447224-03-14?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔄
2024-04-14 06:40:35

mp4i1j

🔴 Transfer 47 967 US dollars.  Gо tо withdrаwаl =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--899400-03-14-2?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔴
🔴 Transfer 47 967 US dollars. Gо tо withdrаwаl =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--899400-03-14-2?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔴
2024-04-11 22:38:37

42eqvd

🔅 Transaction 42 667 Dollars.  Gо tо withdrаwаl =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbyeqZxLhaGoam7JwqdgKfXWiKXgdZcULzlZ7RLOLKuC5xvLIU5JmrRPvOgDOYXkrokQ/exec?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔅
🔅 Transaction 42 667 Dollars. Gо tо withdrаwаl =>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbyeqZxLhaGoam7JwqdgKfXWiKXgdZcULzlZ7RLOLKuC5xvLIU5JmrRPvOgDOYXkrokQ/exec?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔅
2024-04-03 13:42:16

i0frzx

✔ You got 55 279 US dollars.  Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--443533-03-14?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& ✔
✔ You got 55 279 US dollars. Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--443533-03-14?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& ✔
2024-03-25 22:30:47

t8p2nt

🔆 Transfer 35 643 USD.  Gо tо withdrаwаl > https://telegra.ph/BTC-Transaction--101498-03-14?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔆
🔆 Transfer 35 643 USD. Gо tо withdrаwаl > https://telegra.ph/BTC-Transaction--101498-03-14?hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a& 🔆
2024-03-17 22:24:48

la86a9

* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: https://sifayemek.com.tr/uploads/go.php 🎁 * * * hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a*
* * * 🎁 GET FREE iPhone 15: https://sifayemek.com.tr/uploads/go.php 🎁 * * * hs=abc63f3184bc8633eca76d87a1eeac5a*
2024-02-21 13:51:38

oh0u5g

Để Lại Bình Luận

Vui Lòng nhập đầy đủ thông tin đánh dấu *

Nhập Số điện thoại liên hệ và nội dung cần tư vấn*

Họ tên *

Email *

đăng ký nhận tư vấn miễn phí
*
GỬI THÔNG TIN Chú ý : (*) HỌC VIÊN vui lòng không để trống
GỬI NGAY
s